ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานครู
เจ้าของผลงาน
ชื่ออาจารย์ : นายภัทรวุฒิ โคตรสี
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
โพสเมื่อ : 14 ต.ค. 2559,12:32  อ่าน 536 ครั้ง
ชื่อผลงาน : เอกสารประกอบการเรียน ชุด คอมพิวเตอร์เบื้องต้น เล่ม 1 วิวัฒนาการของคอมพิวเตอร์
รายละเอียดผลงาน

เอกสารประกอบการเรียน ชุด คอมพิวเตอร์เบื้องต้น เล่ม 1 วิวัฒนาการของคอมพิวเตอร์
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ได้ดำเนินการจัดทำทั้งหมด 7 เล่ม ประกอบด้วย


เล่ม 1 วิวัฒนาการของคอมพิวเตอร์
เล่ม 2 บทบาทและประโยชน์ของคอมพิวเตอร์
เล่ม 3 องค์ประกอบของคอมพิวเตอร์
เล่ม 4 ประเภทของคอมพิวเตอร์
เล่ม 5 ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์
เล่ม 6 ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
เล่ม 7 โครงสร้างเครือข่ายคอมพิวเตอร์และการใช้งาน


เอกสารประกอบการเรียน ชุด คอมพิวเตอร์เบื้องต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จานวน 7 เล่ม เป็นเอกสารประกอบการเรียนรู้ที่แปลกใหม่ นักเรียนได้รับประสบการณ์จากเรียนรู้โดยตรง เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ สามารถทำให้นักเรียนเรียนรู้ด้วยความสนุกสนาน ได้รับความรู้และความเพลิดเพลินโดยยึดหลักการว่านักเรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้รวมทั้งการยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง นักเรียนสามารถนาความรู้และทักษะในการอ่านที่ได้จากการทากิจกรรมการเรียนรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวันและการศึกษาหาความรู้ต่อไปในอนาคต


นายภัทรวุฒิ โคตรสี
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ โรงเรียนโพนงามศึกษา

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 600.4 KB

โพสเมื่อ : 14 ต.ค. 2559,12:32   อ่าน 536 ครั้ง