ถาม-ตอบ (Q&A)
รายงานการพัฒนาทักษะการอ่านและการเขียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษ
โพสโดย
ศุภวรรณ
kroonongnoi@hotmail.com
เรื่อง              รายงานการพัฒนาทักษะการอ่านและการเขียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษ
โดยใช้แบบฝึกทักษะ  ชุด  Health  and  fitness  &  Food  and  fashion 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  (ภาษาอังกฤษ)  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2 
โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์
ผู้ศึกษา            นางศุภวรรณ  บัวบุญ  ลิ้มมั่น
ปีที่ศึกษา         ปีการศึกษา  2555
บทคัดย่อ
          รายงานการพัฒนาทักษะการอ่านและการเขียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษ  โดยใช้แบบฝึกทักษะ 
ชุด  Health  and  fitness  &  Food  and  fashion  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  (ภาษาอังกฤษ)  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2  โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์  โดยมีความมุ่งหมายของการศึกษาค้นคว้า  1)  เพื่อสร้างแบบฝึกทักษะ  ชุด  Health  and  fitness  &  Food  and  fashion 
ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน  80/80  2)  เพื่อหาประสิทธิผลของแบบฝึกทักษะ  ชุด  Health  and  fitness  &  Food  and  fashion  ที่ผู้ศึกษาสร้างขึ้น         3)  เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการรู้ภาษาต่างประเทศ  (ภาษาอังกฤษ)  โดยใช้แบบฝึกทักษะ  ชุด  Health  and  fitness  &  Food  and  fashion  ระหว่างคะแนนทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน  4)  เพื่อวัดความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อแบบฝึกทักษะ  ชุด  Health  and  fitness  &  Food  and  fashion  ที่ผู้ศึกษาสร้างขึ้น
          กลุ่มเป้าหมาย  ได้แก่  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2/6  โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต  26  อำเภอนาดูน  จังหวัดมหาสารคาม  ปีการศึกษา  2555  จำนวน  39  คน  ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง  (Purposive  Sampling)  เครื่องมือในการศึกษาในครั้งนี้คือ  แบบฝึกทักษะ  ชุด  Health  and  fitness  &  Food  and  fashion แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้การใช้แบบฝึกทักษะ  ชุด  Health  and  fitness  &  Food  and  fashion แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน  และแบบวัดความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อแบบฝึกทักษะที่ผู้ศึกษาสร้างขึ้น  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลใช้ค่าร้อยละ  ค่าเฉลี่ย  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และการทดสอบสมมติฐานใช้  t-test  (Dependent  Sample) 
          สรุปผลการศึกษา
  1. แบบฝึกทักษะ  ชุด  Health  and  fitness &  Food  and  fashion  ที่ผู้ศึกษา
  2. สร้างขึ้นมีประสิทธิภาพ  83.76/82.82
  3.  ค่าดัชนีประสิทธิผลของแบบฝึกทักษะ  ชุด  Health  and  fitness &  Food  and
  4. fashion  เท่ากับ  0.6878
  5.  แบบฝึกทักษะ  ชุด  Health  and  fitness &  Food  and  fashion ที่ผู้ศึกษา
  6. สร้างขึ้น  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ  .01
  7.  ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อแบบฝึกทักษะ  ชุด  Health  and  fitness &  Food
and  fashion  ที่ผู้ศึกษาสร้างขึ้นมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  4.55  ซึ่งอยู่ในระดับที่เหมาะสมมากที่สุด 
          โดยสรุปการจัดการเรียนการสอนโดยใช้แบบฝึกทักษะ  ชุด  Health  and  fitness  &  Food  and  fashion ที่พัฒนาขึ้นเป็นนวัตกรรมที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน  มีผลสัมฤทธิ์ทาง
การเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนสมควรนำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหลักสูตรต่อไป
โพสโดย : ศุภวรรณ
IP : 1.1.192.189
โพสเมื่อวันที่ : 21 ก.พ. 2556,13:28 น.
ความเห็นที่ 1
โพสโดย
kajeab
kajeab0607@gmail.com

ประวัติ-2


จากนั้นก็มีลาส*** PRINCESS ***, เนวาดา, คือตอนนี้กลับบ้านไปอย่างไม่น่าเชื่อ 77 - เนวาดาเป็นรัฐแรกในสหรัฐที่จะถูกต้องตามกฎหมายการ-หลังจากหลายปีของทุกรูปแบบของการเล่นการ-ถูกห้ามทั่วประเทศ -ครั้งแรกที่โผล่ขึ้นมาในปี 1941 แต่ในปี 1950 มีหลายสิบของ-โดยเฉพาะตามสิ่งที่เรียกว่าสตริป โดยปี 1960, ลาสเวกัเป็นปลายทางที่นิยมมากที่สุดในสหรัฐอเมริกาและทั่วโลกมาก'เมืองไฟ' เป็นหนึ่งในยักษ์ใหญ่ของGALAXY***บุคคลรอบนาฬิกาและมันไม่ได้หยุด ฮอลลีวู้ดภาพใหญ่ที่เข้ามาลงทุนในเมืองและมาในการเล่นมี พร้อมกับ moguls ภาพยนตร์ดาวของหน้าจอขนาดใหญ่และใครก็ตามที่ใครมีก็มาถึงบุคคลที่อยู่ใน*** สะหวัน***ความบันเทิงบนจากทั่วโลกได้เห็นบนเวทีทั่วเมือง REDDRAGON88 วันนี้เมืองเจ้าภาพหลายร้อยรีสอร์ทและสถานบันเทิงอื่น ๆ แต่เน้นแล้วและตอนนี้ได้รับการเสมอในการดำเนินงานการเล่นการ-ที่หรูหรา


GOLDCLUB***หนึ่งในการเล่นการ-เมกกะสามารถพบได้ในสหรัฐและบนชายฝั่งตรงข้าม - แอตแลนติกซิตี, นิวเจอร์ซีย์ ที่ รู้จักกันมานานเป็นวันหยุดจุดเนื่องจากตำแหน่งบนชายฝั่งมหาสมุทรแอตแลนติก เมื่อนิวเจอร์ซีย์ทำให้การ--ในปี 1976 -ได้เห็นในไม่ช้าพร้อมทางเดินริมทะเลที่มีชื่อเสียงที่ วันนี้ยังคงมี 14 -ในแอตแลนติกซิตี แต่ในปีที่ผ่านมาเศรษฐกิจได้ทำมากความเสียหาย เมื่อปลายทางที่นิยมมากที่สุดสำหรับนักท่องเที่ยวในประเทศแอตแลนติกซิตีอยู่ในขณะนี้ 4 ห่างไกลในรายการชั้นนำที่ meccas เล่นเกมGOLDCLUB***

ขอบคุณที่มา -

https://sites.google.com/site/755makhasino/home
โพสโดย : kajeab
IP : 27.116.62.66
โพสเมื่อวันที่ : 22 พ.ค. 2556,15:47 น.
แสดงความเห็น
ความคิดเห็น :
ชื่อ :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :