ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะกรรมการนักเรียน
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวดอกบัว แสงลี
ตำแหน่ง : ประธานสภานักเรียน
ระดับชั้น : ม.5/1
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวขันธิการ ติ้วคะลา
ตำแหน่ง : รองประธานฝ่ายบริหารกิจกรรม
ระดับชั้น : ม.5/1
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวมานิตา แสงศิล
ตำแหน่ง : รองประธานฝ่ายบริหารงานวิชาการ
ระดับชั้น : ม.5/1
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวณัฐชา ศรีสมัย
ตำแหน่ง : รองประธานฝ่ายกิจการนักเรียน
ระดับชั้น : ม.5/1
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวพรณภา สุทธิประภา
ตำแหน่ง : รองประธานฝ่ายสัมพันธ์ชุมชน
ระดับชั้น : ม.5/1
ชื่อ-นามสกุล :
ตำแหน่ง : รองประธานฝ่ายอาคารสถานที่
ระดับชั้น : ม.5/1
ชื่อ-นามสกุล : นายกิตติกร ไขคำ
ตำแหน่ง : รองประธานฝ่ายบริหารทั่วไป
ระดับชั้น : ม.5/1
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวนพรัตน์ คิดโสดา
ตำแหน่ง : รองประธานฝ่ายการกีฬา
ระดับชั้น : ม.5/1
ชื่อ-นามสกุล :
ตำแหน่ง : กรรมการและเหรัญญิก
ระดับชั้น : ม.5/2
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวเพ็ญพิชชา บัวรภา
ตำแหน่ง : กรรมการและผู้ช่วยเหรัญญิก
ระดับชั้น : ม.5/1
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวอรวี บุตรสุวรรณ
ตำแหน่ง : กรรมการและผู้ช่วยเหรัญญิก
ระดับชั้น : ม.5/1
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวอาทิตยา อุดทุม
ตำแหน่ง : กรรมการและผู้ช่วยเหรัญญิก
ระดับชั้น : ม.5/1
ชื่อ-นามสกุล : นางสาววราภร เอกสามารถ
ตำแหน่ง : กรรมการและผู้ช่วยเหรัญญิก
ระดับชั้น : ม.5/1
ชื่อ-นามสกุล : นายภาณุวัฒน์ บุญชาญ
ตำแหน่ง : กรรมการและประชาสัมพันธ์
ระดับชั้น : ม.5/1
ชื่อ-นามสกุล :
ตำแหน่ง : กรรมการและผู้ช่วยประชาสัมพันธ์
ระดับชั้น : ม.5/1
ชื่อ-นามสกุล :
ตำแหน่ง : กรรมการและผู้ช่วยประชาสัมพันธ์
ระดับชั้น : ม.5/2
ชื่อ-นามสกุล :
ตำแหน่ง : กรรมการและผู้ช่วยประชาสัมพันธ์
ระดับชั้น : ม.5/3
ชื่อ-นามสกุล :
ตำแหน่ง : กรรมการฝ่ายบริหารกิจกรรม
ระดับชั้น : ม.5/1
ชื่อ-นามสกุล :
ตำแหน่ง : กรรมการฝ่ายบริหารกิจกรรม
ระดับชั้น : ม.5/1
ชื่อ-นามสกุล :
ตำแหน่ง : กรรมการฝ่ายบริหารกิจกรรม
ระดับชั้น : ม.5/1
ชื่อ-นามสกุล :
ตำแหน่ง : กรรมการฝ่ายบริหารกิจกรรม
ระดับชั้น : ม.5/1
ชื่อ-นามสกุล :
ตำแหน่ง : กรรมการฝ่ายบริหารกิจกรรม
ระดับชั้น : ม.5/1
ชื่อ-นามสกุล :
ตำแหน่ง : กรรมการฝ่ายบริหารงานวิชาการ
ระดับชั้น : ม.5/1
ชื่อ-นามสกุล :
ตำแหน่ง : กรรมการฝ่ายบริหารงานวิชาการ
ระดับชั้น : ม.5/1
ชื่อ-นามสกุล :
ตำแหน่ง : กรรมการฝ่ายบริหารงานวิชาการ
ระดับชั้น : ม.5/2
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวจารุวรรณ แก้วฝ่าย
ตำแหน่ง : กรรมการฝ่ายกิจการนักเรียน
ระดับชั้น : ม.5/1
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวจิรัชยาภรณ์ พูลเงิน
ตำแหน่ง : กรรมการฝ่ายกิจการนักเรียน
ระดับชั้น : ม.5/1
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวกวินทิพย์ คำเกษ
ตำแหน่ง : กรรมการฝ่ายกิจการนักเรียน
ระดับชั้น : ม.5/1
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวฐิติมา วารีบ่อ
ตำแหน่ง : กรรมการฝ่ายกิจการนักเรียน
ระดับชั้น : ม.5/1
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวเพ็ญจันทร์ วันเพ็ชร
ตำแหน่ง : กรรมการฝ่ายสัมพันธ์ชุมชน
ระดับชั้น : ม.5/1
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวชลลดา เข็มอุทา
ตำแหน่ง : กรรมการฝ่ายสัมพันธ์ชุมชน
ระดับชั้น : ม.5/2
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวอาทิตยา แก้วฝ่าย
ตำแหน่ง : กรรมการฝ่ายสัมพันธ์ชุมชน
ระดับชั้น : ม.5/2
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวงามพฤกษา แก้วฝ่าย
ตำแหน่ง : กรรมการฝ่ายสัมพันธ์ชุมชน
ระดับชั้น : ม.5/3
ชื่อ-นามสกุล : นายอภิชาต วังคะฮาด
ตำแหน่ง : กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
ระดับชั้น : ม.5/1
ชื่อ-นามสกุล : นายณัฐพงค์ ศรีสมัย
ตำแหน่ง : กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
ระดับชั้น : ม.5/1
ชื่อ-นามสกุล : นายอรรถชัย ผ่องใสศรี
ตำแหน่ง : กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
ระดับชั้น : ม.5/1
ชื่อ-นามสกุล : นายดุสิต ช่วยรักษา
ตำแหน่ง : กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
ระดับชั้น : ม.5/1
ชื่อ-นามสกุล : นายณัฐวุฒิ บุญชาญ
ตำแหน่ง : กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
ระดับชั้น : ม.5/1
ชื่อ-นามสกุล : นายทวีวัฒน์ ผ่องใสศรี
ตำแหน่ง : กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
ระดับชั้น : ม.5/1
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวปนัดดา ประทุมมี
ตำแหน่ง : กรรมการฝ่ายบริหารทั่วไป
ระดับชั้น : ม.5/1
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวกณิกา บงบุตร
ตำแหน่ง : กรรมการฝ่ายบริหารทั่วไป
ระดับชั้น : ม.5/1
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวลลินธร ศานุศิษย์
ตำแหน่ง : กรรมการฝ่ายบริหารทั่วไป
ระดับชั้น : ม.5/3
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวมณทิชา คิดโสดา
ตำแหน่ง : กรรมการฝ่ายบริหารทั่วไป
ระดับชั้น : ม.5/3
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวอาทิตยา คุณบุราณ
ตำแหน่ง : กรรมการฝ่ายบริหารทั่วไป
ระดับชั้น : ม.5/3
ชื่อ-นามสกุล : นายอารักษ์ สารเนตร
ตำแหน่ง : กรรมการฝ่ายบริหารทั่วไป
ระดับชั้น : ม.5/2
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวมยุริญ ชาวไทย
ตำแหน่ง : กรรมการฝ่ายการกีฬา
ระดับชั้น : ม.5/1
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวณัฐณิชา บุญชาญ
ตำแหน่ง : กรรมการฝ่ายการกีฬา
ระดับชั้น : ม.5/1
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวอรฤดี บุญชาญ
ตำแหน่ง : กรรมการฝ่ายการกีฬา
ระดับชั้น : ม.5/1
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวอภิญญา เคนไชยวงค์
ตำแหน่ง : กรรมการฝ่ายการกีฬา
ระดับชั้น : ม.5/2
ชื่อ-นามสกุล : นายก้องกิดากร แก้วพาปราบ
ตำแหน่ง : กรรมการฝ่ายการกีฬา
ระดับชั้น : ม.5/4
ชื่อ-นามสกุล : นายธีระวัฒน์ คุณบุราณ
ตำแหน่ง : กรรมการฝ่ายการกีฬา
ระดับชั้น : ม.5/2
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวศศิชา ศรีสมัย
ตำแหน่ง : กรรมการเลขานุการ
ระดับชั้น : ม.5/1
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวกาญจนา กุลภา
ตำแหน่ง : กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
ระดับชั้น : ม.5/1
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวสุนารักษ์ ลาดลคร
ตำแหน่ง : กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
ระดับชั้น : ม.5/1
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวธารทิพย์ บุตรสุวรรณ์
ตำแหน่ง : กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
ระดับชั้น : ม.5/1