ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางฤทัยสวรรค์ ศรีนา
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

ว่าที่ ร.ต.มาวิน ทอดทอง
ครู คศ.3

นางนัฎฐณิชา เทียนศิริโสภณ
ครู คศ.2

นางสาวเกศรินทร์ จงจิรัฐิติสกุล
ครู คศ.1

นางสาวจิราภรณ์ พรหมคำ
ครู คศ.1

นางสาวปัจฉิมาพร ปุณบริบูรณ์
ครู คศ.1

นางสาวกัญญารัตน์ วิทยาขาว
ครูผู้ช่วย

Mr.Abou Chihabiddine (นายอาบู)
ครูอัตราจ้าง

นายวสันต์ การนัง
ครูอัตราจ้าง