ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

ว่าที่ ร.ต.มาวิน ทอดทอง
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางฤทัยสวรรค์ ศรีนา
ครู คศ.3

นางสาวเกศรินทร์ จงจิรัฐิติสกุล
ครู คศ.1

นางนัฎฐณิชา เทียนศิริโสภณ
ครู คศ.1

นางสาวจิราพร พรมคำ
ครู คศ.1

นางสาวปัจฉิมาพร ปุณบริบูรณ์
ครู คศ.1

นางสาวกัญญารัตน์ วิทยาขาว
ครูผู้ช่วย

นายอาบู
ครูอัตราจ้าง