ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

ว่าที่ ร.ต.มาวิน ทอดทอง
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางฤทัยสวรรค์ ศรีนา
ครู คศ.3

นางสาวเกศรินทร์ จงจิรัฐิติสกุล
ครู คศ.1

นางนัฎฐณิชา เทียนศิริโสภณ
ครู คศ.1

นางสาวจิราพร พรมคำ
ครู คศ.1

นางสาวปัจฉิมาพร ปุณบริบูรณ์
ครู คศ.1