ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นายภัทรวุฒิ โคตรสี
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นายสันทัด วงศ์ภาคำ
ครู คศ.3

นายสมานมิตร คิดโสดา
ครู คศ.3

นางศรีวิไล ปังอุทา
ครู คศ.3

นายสุทธิชัย นวลมะ
ครู คศ.3

นายวีระชัย พรหมแสง
ครู คศ.3

นายสุรศักดิ์ อุ่นแก้ว
พนักงานราชการ