ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นายสมานมิตร คิดโสดา
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นางศรีวิไล ปังอุทา
ครู คศ.3

นายสุทธิชัย นวลมะ
ครู คศ.3