ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นายภัทรวุฒิ โคตรสี
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นายสมานมิตร คิดโสดา
ครู คศ.3

นางศรีวิไล ปังอุทา
ครู คศ.3

นายสุทธิชัย นวลมะ
ครู คศ.3

นายวีระชัย พรหมแสง
ครู คศ.3

นายมนตรี นาคีย์
พนักงานราชการ

นางสาวอภัสรา หล้าพรหม
พนักงานราชการ