ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯศิลปะ

นายเกษม แก้วบัวสา
ครู คศ.3

นางสาวทิพกลิ่น วันคำ
ครู คศ.2

นายจักรพล ตรีศรี
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ

นายชาญณรงค์ ใสงาม
พนักงานราชการ