ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯศิลปะ

นายเกษม แก้วบัวสา
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ

นางสาวลักขณา ไชยเทพ
ครู คศ.1

นายจักรพล ตรีศรี
ครู คศ.2

นายชาญณรงค์ ใสงาม
พนักงานราชการ