ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯศิลปะ

นางสาวทิพกลิ่น วันคำ
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ

นายเกษม แก้วบัวสา
ครู คศ.3

นายจักรพล ตรีศรี
ครู คศ.2

นางสาวลักขณา ไชยเทพ
ครู คศ.1

นายชาญณรงค์ ใสงาม
พนักงานราชการ