ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายสุริโย ขันธุรา
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายโทน สีดาเดช
ครู คศ.1

นายอดิศักดิ์ จำปาลา
ครู คศ.1