ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นางอมิสรา ช่องวารินทร์
ครู คศ.3

นายสุริโย ขันธุรา
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายโทน สีดาเดช
ครูผู้ช่วย

นายอดิศักดิ์ จำปาลา
ครูผู้ช่วย