ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
นักการภารโรง/แม่บ้าน

นายสุกัน อุตรี
ลูกจ้างประจำ

นายทองคำ ขวาวงค์ษา
ลูกจ้างชั่วคราว

นายชูชาติ หารเขมร
ลูกจ้างชั่วคราว

นางสายทอง ภูมิสิงห์
ลูกจ้างชั่วคราว

นางเสน่ห์ ช่วยรักษา
ลูกจ้างชั่วคราว

นายสำรอง แก้วฝ่าย
ลูกจ้างชั่วคราว

นายศิริศักดิ์ มุงธิสาร
ลูกจ้างชั่วคราว