ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายจงจิตร คิดโสดา
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายสายันต์ สารเนตร
ครู คศ.3

นางใจยา แก้วฝ่าย
ครู คศ.3

นางสาวศิวกานต์ เดชทศร
ครู คศ.1

นางสาวภิญยา มุงธิราช
ครู คศ.1

นางณัฐชนันท์ โพชะราช
ครู คศ.1

นายไพฑูรย์ โคตรชมภู
ครู คศ.1