ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางพัสราพร คิดโสดา
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางสุภาวดี ช่วยรักษา
ครู คศ.3

นาวสาวนิตยา คิดโสดา
ครู คศ.3

นายรุ่งสุริยา ศรีบุญใชย
ครู คศ.3

นายสุทธินันท์ กุลภา
ครู คศ.3

นางลภัสรดา นาโควงค์
ครู คศ.1

นางสาวพรพิสุทธิ์ พรหมเทศน์
ครู คศ.1

นางสาวปริญ ไชยศรี
ครูผู้ช่วย

นางสาวพรทิพย์ คิดโสดา
พนักงานราชการ