ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางพัสราพร คิดโสดา
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางสุภาวดี ช่วยรักษา
ครู คศ.3

นาวสาวนิตยา คิดโสดา
ครู คศ.3

นายรุ่งสุริยา ศรีบุญใชย
ครู คศ.3

นายสุทธินันท์ กุลภา
ครู คศ.3

นางลภัสรดา นาโควงค์
ครู คศ.2

นางสาวปริญ ไชยศรี
ครูผู้ช่วย

นางสาวสตรีรัตน์ บุญเฮ้า
ครูผู้ช่วย

นายธนพร ลมออน
ครูผู้ช่วย

นางสาวปิยนุช แฮนหลุน
ครูผู้ช่วย

นางสาวพรทิพย์ คิดโสดา
พนักงานราชการ