ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

ว่าที่ ร.ต.หญิงรัชนีกร คิดโสดา
ครู คศ.3

นายนีรภัย คิดโสดา
ครู คศ.3

นายอุดม จันทร์ใด
ครู คศ.3

นางกรนรินทร์ อรกุล
ครู คศ.3

นางศิริพร งาสิทธิ์
ครู คศ.1

นายจักรกฤษ์ โมรารัตน์
ครูผู้ช่วย

นางสาวศศิกร เสวาภพ
ครูผู้ช่วย