ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางนพพร ศรีสุพงศ์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางนิภา ไฝทาคำ
ครู คศ.3

นางรัตนา แจนโกนดี
ครู คศ.2

นางสาววิภา บุญชาญ
ครู คศ.2

นางสาววารุณี ธงไพร
ครู คศ.2