ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางนพพร ศรีสุพงศ์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางนิภา ไฝทาคำ
ครู คศ.3

นายบัญชา คิดโสดา
ครู คศ.3

นางอุทุมพร ไชยอินทร์
ครู คศ.1

นางสาววารุณี ธงไพร
ครู คศ.1

นางสาววิภา บุญชาญ
ครู คศ.1