ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะผู้บริหาร

นายจำรัส พิมพา
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายนีรภัย คิดโสดา
รักษาการแทนรองผู้อำนวยการ

นายสุทธินันท์ กุลภา
รักษาการแทนรองผู้อำนวยการ

นางนพพร ศรีสุพงศ์
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล

นายสมานมิตร คิดโสดา
หัวหน้ากลุ่มบริหารงบประมาณ

นางนิภา ไฝทาคำ
หัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไป

ว่าที่ ร.ต.หญิงรัชนีกร คิดโสดา
หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ

นายนีรภัย คิดโสดา
หัวหน้ากลุ่มบริหารกิจการนักเรียน