ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะผู้บริหาร

นายจำรัส พิมพา
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางสาวนุชนาถ วงศ์อุดมศิลป์
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายบัญชา คิดโสดา
รักษาการรองผู้อำนวยการ