ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะผู้บริหาร

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นายจำรัส พิมพา
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท
วิชาเอก :
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ : oakwibun@hotmail.com
ที่อยู่ :
บ้านโพนงาม ตำบลโพนงาม อำเภออำนวย จังหวัดสกลนคร
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2517 ประถมศึกษาปีที่7 โรงเรียนบ้านคำตากล้า
2520 มัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส
2523 ประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา วิทยาลัยครูสกลนคร
2531 ศึกษาศาสตร์บัณฑิต(ศษ.บ) มหาวิทยาลัยสุโขทัย ธรรมาธิราช
นิติศาสตร์บัณฑิต(น.บ.) มหาวิทยาลัยสุโขทัย ธรรมาธิราช
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
2534 – 2545 โรงเรียนบ้านดอนแดง อาจารย์ใหญ่
2545 – 2551 โรงเรียนบ้านเพีย ผู้อำนวยการโรงเรียน
2551 – 2553 โรงเรียนศึกษาประชาสามัคคี ผู้อำนวยการโรงเรียน
2553 – 2554 โรงเรียนท่าสงครามวิทยา ผู้อำนวยการโรงเรียน
2554-ปัจจุบัน โรงเรียนโพนงามศึกษา ผู้อำนวยการโรงเรียน
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
1 พ.ศ.2553 เป็นผู้แทนสมาชิกการฌาปนกิจสงเคราะห์ช่วยเพื่อนครู และบุคลากรทางการศึกษา (ช.พ.ค.)
2 พ.ศ.2549 เป็นผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาสกลนคร เขต 3
3 พ.ศ.2549 ผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น ประจำปี 2548 สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา
4 พ.ศ.2545 ดำรงตำแหน่งกรรมการคุรุ สภา อ.คำตากล้า จ.สกลนคร