ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการ ม.ปลาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
        ด้วยโรงเรียนโพนงามศึกษา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการ ม.ปลาย ๒๕ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ จำนวน ๖๐๐,๒๐๐.๐๐ บาท (หกแสนสองร้อยบาทถ้วน)
        ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา 
         ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๒ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.
 
          ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.phonngamsuksa.ac.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๙๘ ๖๐๓ ๒๓๙๔ ในวันและเวลาราชการ
 
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 24 ก.ค. 2562,20:23   อ่าน 454 ครั้ง