ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นายอำนวย สิงห์คาม
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 17 มกราคม 2523 - 11 มิถุนายน 2528
ชื่อ-นามสกุล : นายวรวิทย์ ไชยโคตร
ตำแหน่ง : อาจารย์ใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 12 มิถุนายน 2528 - 30 กันยายน 2534
ชื่อ-นามสกุล : นายลิขิต คำภูแสน
ตำแหน่ง : อาจารย์ใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 18 พฤศจิกายน 2534 - 11 มีนาคม 2539
ชื่อ-นามสกุล : นายมงคล แสงศรี
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 12 มีนาคม 2539 - 20 ธันวาคม 2541
ชื่อ-นามสกุล : นายนิคม นาวีกิจ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 4 มีนาคม 2542 - 17 มกราคม 2554
ชื่อ-นามสกุล : นายเกษา โคตรชมภู
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 17 มกราคม 2554 - 15 พฤศจิกายน 2559
ชื่อ-นามสกุล : นายวิบูลย์ คำมุข
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 15 พฤศจิกายน 2559-30 กันยายน 2561
ชื่อ-นามสกุล : นายจำรัส พิมพา
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 31 ตุลาคม 2561-ปัจจุบัน