คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

Adobe Acrobat Document O13 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน กลุ่มบริหารงานแผนงานและงบประมาณ   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 264.76 KB
Adobe Acrobat Document O13 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน กลุ่มบริหารงานทั่วไป   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 198.16 KB
Adobe Acrobat Document O13 คู่มือบริหารงาน กลุ่มบริหารงานวิชาการ โพนงามศึกษา   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 190.29 KB
Adobe Acrobat Document O13 คู่มือบริหารงานกลุ่มบริหารงานบุคคล โฑนงามศึกษา   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 312.04 KB