ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
กิจกรรมการประกาศเจตนารมณ์ตามข้อคิดเห็นสภานักเรียน ระดับประเทศ ประจำปี 2563
              กิจกรรมการประกาศเจตนารมณ์ตามข้อคิดเห็นสภานักเรียน ระดับประเทศ
             วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563  สภานักเรียนโรงเรียนโพนงามศึกษา สพม.เขต 23
ดำเนินการกิจกรรมการประกาศเจตนารมณ์ตามข้อคิดเห็นสภานักเรียน
ระดับประเทศ ประจำปี 2563  ซึ่งมี 4 ข้อ ได้แก่
              1. การส่งเสริมให้เด็กไทยเลิกใช้ถุงพลาสติก
              2. การส่งเสริมการมีจิตอาสา เพื่อสร้างสังคมแห่งความสุข
              3. การส่งเสริมให้เด็กไทยรู้ทันก่อนแบ่งปันข่าวปลอม (Fake News)
              4. การส่งเสริมแนวทางป้องกันความรุนแรงจากการ Bully

               ผู้ประสานงาน
              1.นายนีรภัย  คิดโสดา        ตำแหน่ง   รก.ในตำแหน่ง รองผู้อำนวยการโรงเรียน  
              2.นายไพฑูรย์  โคตรชมภู   ตำแหน่ง   ครู (สภานักเรียน) 
              3.นายมนตรี   นาคีย์           ตำแหน่ง   ครู (สภานักเรียน) 
โพสเมื่อ : 13 ก.พ. 2563,11:27   อ่าน 960 ครั้ง