ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
การประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มของครูผู้ช่่วย
ประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มของครูครูผู้ช่วย โรงเรียนโพนงามศึกษา โดยท่านผอ.จำรัส พิมพา รองฯนุชนารถ วงค์อุดมศืลป์ ครูนพพร ศรีสุพงศ์ หัวหน้าฝ่ายบุคคล ครูรัชนีกร คิดโสดา หัวหน้าฝ่ายวิาการ ครูอุดม จันทร์ใดเลขาฯฝ่ายบุคคล และครูหัวหน้ากลุ่มสาระฯ สังคมฯ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และสุขพละศึกษา ประเมิน ณ วันจันทร์ที่ 9 กันยายน 2562 เวลา 09.00-16.00 น. รายชื่อครูที่รับการประเมิน 1. นายอดิศักดิ์ จำปาลา ครูเอกสุขพละศึกษา 2. นางปริญ ไชยศรี ครูเอกชีวะ 3. นายไพฑูรย์ โคตรชมภู ครูเอกสังคมฯ 4. นายธนพร ลมออน ครูเอกฟิสิกส์ 5. นางสาวสตรีรัตน์ บุญเฮ้า ครูเอกฟิสิกส์ 6. นางสาวกัญญารัตน์ วิทยาขาว ครูเอกภาษาจีน

โพสเมื่อ : 13 ต.ค. 2562,11:54   อ่าน 288 ครั้ง