ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะผู้บริหาร

นายจำรัส พิมพา
ผู้อำนวยการสถานศึกษา