ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
เอกสารกลุ่มบริหารวิชาการ
รายงานการดำเนินงานติดตามผลการศึกษาต่อของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.75 MB 0
ทำเนียบรุ่นดอกจาน ช่อที่ 35 ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนโพนงามศึกษา 1
เกณฑ์การแข่งขันกิจกรรม OPEN HOUSE 2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 223.57 KB 3
หลักสูตรสถานศึกษา พ.ศ.2561 โรงเรียนโพนงามศึกษา (กลุ่มสาระฯ) 22
งานวิจัยในชั้นเรียน 11
ตัวอย่างงานวิจัยในชั้นเรียน 17
แผนการสอนคณิตศาสตร์ 11
หลักสูตรสถานศึกษา พ.ศ.2561 โรงเรียนโพนงามศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.66 MB 12
เอกสารแนะนำประกอบการวางแผนและเขียนโครงงาน Word Document ขนาดไฟล์ 42.42 KB 84
รายงานโครงการ Word Document ขนาดไฟล์ 27.85 KB 102
ปพ.5 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 2/2560 ZIP Archive ขนาดไฟล์ 49.46 KB 129
ปพ.5 รายวิชา 2/2560 ZIP Archive ขนาดไฟล์ 3.31 MB 215
เอกสารกลุ่มบริหารทั่วไป
เอกสารควบคุมภายในสถานศึกษา2562 RAR Archive ขนาดไฟล์ 590.63 KB 8
เอกสารกลุ่มบริหารงบประมาณ
เอกสารล้างเงินยืมโครงการ Word Document ขนาดไฟล์ 110.5 KB 93
เอกสารการวางแผนและเขียนโครงงาน Word Document ขนาดไฟล์ 42.44 KB 81
เอกสารการวางแผนและเขียนโครงงาน Word Document ขนาดไฟล์ 41.57 KB 68
ตารางยุทธศาสตร์ Word Document ขนาดไฟล์ 44.12 KB 80
การจัดทำโครงการ RAR Archive ขนาดไฟล์ 682.07 KB 110
แผน โครงการ 2561 ZIP Archive ขนาดไฟล์ 826.96 KB 144
เอกสารกลุ่มบริหาร(อำนวยการ)
P.G.S.Model (เรียบเรียง 6 มี.ค.63) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.45 MB 4
เอกสารกลุ่มบริหารงานบุคคล
SAR Word Document ขนาดไฟล์ 247.95 KB 90
ประเมินครู 2560 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 173.84 KB 84
เอกสารกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
เอกสารห้องเรียนสีขาว(ฉบับปรับปรุง13มีนาคม2563) 25
SDQ ม.6 RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.84 MB 86
SDQ ม.5 RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.84 MB 75
SDQ ม.4 RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.77 MB 72
SDQ ม.3 RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.84 MB 79
SDQ ม.2 RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.3 MB 70
SDQ ม.1 RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.76 MB 104
SDQ RAR Archive ขนาดไฟล์ 467.44 KB 97
ภาตผนวก ห้องเรียนสีขาว 1_2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.34 MB 383
เอกสารห้องเรียนสีขาว 1_2560 ZIP Archive ขนาดไฟล์ 292.43 KB 345