ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
เอกสารล้างเงินยืมโครงการ Word Document ขนาดไฟล์ 110.5 KB 91
เอกสารการวางแผนและเขียนโครงงาน Word Document ขนาดไฟล์ 42.44 KB 76
เอกสารการวางแผนและเขียนโครงงาน Word Document ขนาดไฟล์ 41.57 KB 66
SAR Word Document ขนาดไฟล์ 247.95 KB 86
ประเมืนครู 2560 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 173.84 KB 77
SDQ ม.6 RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.84 MB 83
SDQ ม.5 RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.84 MB 71
SDQ ม.4 RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.77 MB 72
SDQ ม.3 RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.84 MB 77
SDQ ม.2 RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.3 MB 70
SDQ ม.1 RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.76 MB 100
SDQ RAR Archive ขนาดไฟล์ 467.44 KB 95
ตารางยุทธศาสตร์ Word Document ขนาดไฟล์ 44.12 KB 77
การจัดทำโครงการ RAR Archive ขนาดไฟล์ 682.07 KB 110
แผน โครงการ 2561 ZIP Archive ขนาดไฟล์ 826.96 KB 144
ภาตผนวก ห้องเรียนสีขาว 1_2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.34 MB 240
เอกสารห้องเรียนสีขาว 1_2560 ZIP Archive ขนาดไฟล์ 292.43 KB 332
เอกสารวิชาการ
หลักสูตรสถานศึกษา พ.ศ.2561 โรงเรียนโพนงามศึกษา (กลุ่มสาระฯ) 7
งานวิจัยในชั้นเรียน 2
ตัวอย่างงานวิจัยในชั้นเรียน 3
แผนการสอนคณิตศาสตร์ 6
หลักสูตรสถานศึกษา พ.ศ.2561 โรงเรียนโพนงามศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.66 MB 4
เอกสารแนะนำประกอบการวางแผนและเขียนโครงงาน Word Document ขนาดไฟล์ 42.42 KB 78
รายงานโครงการ Word Document ขนาดไฟล์ 27.85 KB 91
ปพ.5 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 2/2560 ZIP Archive ขนาดไฟล์ 49.46 KB 124
ปพ.5 รายวิชา 2/2560 ZIP Archive ขนาดไฟล์ 3.31 MB 209