ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
เอกสารกลุ่มบริหารวิชาการ
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการคุมสอบวัดผลกปลายภาค1/65 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 289.58 KB 2
ประกาศสอบวัดผลกลางภาค 1/65 Word Document ขนาดไฟล์ 57.5 KB 6
คำสั่งสอบกลางภาค1/2565 Word Document ขนาดไฟล์ 309 KB 6
ปพ.5-ม.6 1/2565 ZIP Archive ขนาดไฟล์ 1.7 MB 53
ปพ.5-ม.5 1/2565 ZIP Archive ขนาดไฟล์ 1.72 MB 43
ปพ.5-ม.4 1/2565 ZIP Archive ขนาดไฟล์ 2.14 MB 59
ปพ.5-ม.3 1/2565 ZIP Archive ขนาดไฟล์ 2.13 MB 47
ปพ.5-ม.2 1/2565 ZIP Archive ขนาดไฟล์ 2.14 MB 64
ปพ.5-ม.1 1/2565 ZIP Archive ขนาดไฟล์ 2.56 MB 62
คำสั่งอบรมOBECQA Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 209.95 KB 34
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการรับสมัครนักเรียน65 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 913.97 KB 100
6ตารางสอบปลายภาค2/64 ม.6 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 67.19 KB 98
5ตารางสอบปลายภาค2/64 ม.5 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 72.04 KB 98
4ตารางสอบปลายภาค2/64 ม.4 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 71.33 KB 96
3ตารางสอบปลายภาค2/64 ม.3 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 66.23 KB 97
2ตารางสอบปลายภาค2/64 ม.2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 120.36 KB 99
1ตารางสอบปลายภาค2/64 ม.1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 71.03 KB 99
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมิน OBECQA Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 323.31 KB 103
แนวทางการจัดการเรียนการสอน ช่วงสถานการณ์โควิด-19 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 126.03 KB 103
ตารางสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 RAR Archive ขนาดไฟล์ 3.34 MB 101
คำสั่งสอบกลางภาค ภาคเรียนที่2 ปีการศึกษา2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 240.4 KB 105
ปพ.5 ม.6 เทอม2-64 RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.65 MB 144
ปพ.5 ม.5 เทอม2-64 RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.66 MB 144
ปพ.5 ม.4 เทอม2-64 RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.66 MB 149
ปพ.5 ม.3 เทอม2-64 RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.07 MB 141
ปพ.5 ม.2 เทอม2-64 RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.07 MB 141
ปพ.5 ม.1 เทอม2-64 RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.07 MB 161
คำสั่งมอบหมายการสอนภาคเรียนที่2/2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 681.78 KB 118
คำสั่งสอบปลายภาค1/64 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 235.72 KB 2350
คำสั่งนิเทศการสอนออนไลน์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 254.51 KB 29715
คำสั่งสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 163.7 KB 38156
>ตารางสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 38150
แบบส่งรายงานสำรวจเวลาเรียนออนไลน์ Word Document ขนาดไฟล์ 48.04 KB 39824
ปพ.5 ปี64 ม.6 RAR Archive ขนาดไฟล์ 199.04 KB 39836
ปพ.5 ปี64 ม.5 RAR Archive ขนาดไฟล์ 203.96 KB 39838
ปพ.5 ปี64 ม.4 RAR Archive ขนาดไฟล์ 208.92 KB 39834
ปพ.5 ปี64 ม.3 RAR Archive ขนาดไฟล์ 249.67 KB 39843
ปพ.5 ปี64 ม.2 RAR Archive ขนาดไฟล์ 253.11 KB 39836
ปพ.5 ปี64 ม.1 RAR Archive ขนาดไฟล์ 259.28 KB 39856
3.ใบนำส่งแผนการสอนและแบบประเมิน Word Document ขนาดไฟล์ 240 KB 48543
2.ใบนำส่งกำหนดการสอนและแบบประเมิน Word Document ขนาดไฟล์ 235 KB 48205
1.กำหนดการส่ง กำหนดการสอนและแผนการสอน Word Document ขนาดไฟล์ 350.5 KB 48833
5.แบบสรุปผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน-รายวิชา Word Document ขนาดไฟล์ 203.5 KB 48239
4.สรุปผลการประเมินการจัดสอบ Word Document ขนาดไฟล์ 342.5 KB 48459
3.แบบประเมินผลการจัดสอบ Word Document ขนาดไฟล์ 95.5 KB 48258
2.แบบประเมิน การจัดทำแบบทดสอบ Word Document ขนาดไฟล์ 51 KB 48544
1.ใบนำส่งข้อสอบ Word Document ขนาดไฟล์ 211.5 KB 48570
3.แบบสำรวจเวลาเรียนรายวิชา Word Document ขนาดไฟล์ 247 KB 48335
2.แบบประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Word Document ขนาดไฟล์ 256.5 KB 48180
1.ใบนำส่ง ปพ.5 และแบบประเมิน Word Document ขนาดไฟล์ 270 KB 48604
ตรารางเรียน ตารางสอน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 345.52 KB 48420
ปพ.5 (ไฟล์อบรม รองสุทธินันท์) Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 114.41 KB 48232
แต่งตั้งคณะกรรมการคุมสอบวัดความรู้พื้นฐาน ม.1 , ม. 4 ปีการศึกษา 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 129.37 KB 48386
รายงานการดำเนินงานติดตามผลการศึกษาต่อของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.75 MB 48781
>ทำเนียบรุ่นดอกจาน ช่อที่ 35 ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนโพนงามศึกษา 48186
เกณฑ์การแข่งขันกิจกรรม OPEN HOUSE 2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 223.57 KB 48400
>หลักสูตรสถานศึกษา พ.ศ.2561 โรงเรียนโพนงามศึกษา (กลุ่มสาระฯ) 48272
>งานวิจัยในชั้นเรียน 48664
>ตัวอย่างงานวิจัยในชั้นเรียน 48247
>แผนการสอนคณิตศาสตร์ 48334
หลักสูตรสถานศึกษา พ.ศ.2561 โรงเรียนโพนงามศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.66 MB 48580
เอกสารแนะนำประกอบการวางแผนและเขียนโครงงาน Word Document ขนาดไฟล์ 42.42 KB 48513
รายงานโครงการ Word Document ขนาดไฟล์ 27.85 KB 48478
ปพ.5 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 2/2560 ZIP Archive ขนาดไฟล์ 49.46 KB 48213
ปพ.5 รายวิชา 2/2560 ZIP Archive ขนาดไฟล์ 3.31 MB 48418
เอกสารทั่วไป
คู่มือปฏิบัติสำหรับสถานศึกษาในการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด 19 48520
เอกสารกลุ่มบริหารทั่วไป
คำสั่งโรงเรียนโพนงามศึกษา ที่ 165/2565 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน โครงการอบรมการพัฒนาสถานศึกษาพอเพียงเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 178.87 KB 5
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการอบรมต้นกล้าดอกจานขานข่าว Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 141.26 KB 106
>คำสังปี2563 47492
1/2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 471.09 KB 48552
เอกสารควบคุมภายในสถานศึกษา2562 RAR Archive ขนาดไฟล์ 590.63 KB 48200
เอกสารกลุ่มบริหารงบประมาณ
>3 1
เอกสารล้างเงินยืมโครงการ Word Document ขนาดไฟล์ 110.5 KB 48218
เอกสารการวางแผนและเขียนโครงงาน Word Document ขนาดไฟล์ 42.44 KB 48235
เอกสารการวางแผนและเขียนโครงงาน Word Document ขนาดไฟล์ 41.57 KB 48548
ตารางยุทธศาสตร์ Word Document ขนาดไฟล์ 44.12 KB 48516
การจัดทำโครงการ RAR Archive ขนาดไฟล์ 682.07 KB 48457
แผน โครงการ 2561 ZIP Archive ขนาดไฟล์ 826.96 KB 48346
เอกสารกลุ่มบริหาร(อำนวยการ)
P.G.S.Model (เรียบเรียง 6 มี.ค.63) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.45 MB 48515
เอกสารกลุ่มบริหารงานบุคคล
คำสั่งเวรรักษาการณ์ ประจำเดือน ธันวาคม 2565 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 186 KB 1
คำสั่งเวรรักษาการณ์ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 185.6 KB 2
คำสั่งเวรรักษาการณ์ ประจำเดือน ตุลาคม 2565 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 179 KB 1
คำสั่งเวรรักษาการณ์ ประจำเดือน สิงหาคม 2565 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 161.51 KB 1
คำสั่งเวรรักษาการณ์ ประจำเดือน กันยายน 2565 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 181.41 KB 4
ใบลา(ล่าสุด) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 80.29 KB 7
คำสั่งเวรรักษาการณ์ ประจำเดือน กรกฎาคม 2565 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 154.59 KB 33
เกียรติบัตรวันครู65 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 389.95 KB 108
SAR Word Document ขนาดไฟล์ 247.95 KB 48401
ประเมินครู 2560 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 173.84 KB 48516
เอกสารกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
การแต่งกายนักเรียน โรงเรียนโพนงามศึกษา ปีการศึกษา 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 820.52 KB 48338
>เอกสารห้องเรียนสีขาว(ฉบับปรับปรุง13มีนาคม2563) 48508
SDQ ม.6 RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.84 MB 48193
SDQ ม.5 RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.84 MB 48402
SDQ ม.4 RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.77 MB 48372
SDQ ม.3 RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.84 MB 48479
SDQ ม.2 RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.3 MB 48599
SDQ ม.1 RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.76 MB 48270
SDQ RAR Archive ขนาดไฟล์ 467.44 KB 48323
ภาตผนวก ห้องเรียนสีขาว 1_2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.34 MB 48425
เอกสารห้องเรียนสีขาว 1_2560 ZIP Archive ขนาดไฟล์ 292.43 KB 48230
เอกสารงานเศรษฐกิจพอเพียง
ประกาศกระทรวง ศธ. เรื่องศูนย์การเรียนรู้ฯ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.79 MB 11904
คู่มือประจำฐานการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาฯ Word Document ขนาดไฟล์ 2.29 MB 48591
คู่มือประจำฐานการเรียนรู้กบ Word Document ขนาดไฟล์ 738.75 KB 48880
แผนการจัดการเรียนรู้ 3.3 สังคมศึกษาฯ ป 4 Word Document ขนาดไฟล์ 50.21 KB 48647
แผนการจัดการเรียนรู้ 3.3 ม 1 สังคมศึกษา Word Document ขนาดไฟล์ 4.03 MB 49823
แผนการจัดการเรียนรู้ 3.3 ม 1 ไทย Word Document ขนาดไฟล์ 162.29 KB 49675
08แผนดนตรีศึกษา ม3 - เวอร์ชัน-3.3 เรียบร้อยพร้อ Word Document ขนาดไฟล์ 99.66 KB 48214
07แผนสุขศึกษา ม 2 - เวอร์ชัน-3.3เรียบร้อยพร้อมพ Word Document ขนาดไฟล์ 69.94 KB 49427
02แผนวิทยาศาสตร์อาหารกับสุขภาพ ม 2-เวอร์ชัน-3 Word Document ขนาดไฟล์ 3.01 MB 48564
02แผนวิทยาศาสตร์ระบบนิเวศ ม 3-เวอร์ชัน-3.3 เรีย Word Document ขนาดไฟล์ 107.63 KB 48772
02แผนวิทยาศาสตร์ ม 1-เวอร์ชัน-3.3 เรียบร้อยพร้อ Word Document ขนาดไฟล์ 124.39 KB 49654
01แผนคณิตศาสต์ ม 1 -เวอร์ชัน-3.3 เรียบร้อยพร้อม Word Document ขนาดไฟล์ 790.96 KB 49990
อื่นๆ
คำสั่งติดตามนักเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 139.47 KB 97
คำสั่งอบรมพัฒนาครู สู่โรงเรียนมาตรฐานสากล Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 151.24 KB 100
>แบบ ลส.13 การแต่งตั้งผู้บังคับบัญชาลูกเสือ โรงเรียนโพนงามศึกษา 104
คำสั่งแต่งตั้งเวรยามรักษาการณ์ประจำสถานที่ราชการ ประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ.2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 181.34 KB 38144
คำสั่งโรงเรียน 1/2564 แก้ไข Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 884.89 KB 38169
คำสั่งโรงเรียน 1/2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 885 KB 44187