ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
เอกสารกลุ่มบริหารวิชาการ
3.ใบนำส่งแผนการสอนและแบบประเมิน Word Document ขนาดไฟล์ 240 KB 24914
2.ใบนำส่งกำหนดการสอนและแบบประเมิน Word Document ขนาดไฟล์ 235 KB 24913
1.กำหนดการส่ง กำหนดการสอนและแผนการสอน Word Document ขนาดไฟล์ 350.5 KB 24908
5.แบบสรุปผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน-รายวิชา Word Document ขนาดไฟล์ 203.5 KB 24911
4.สรุปผลการประเมินการจัดสอบ Word Document ขนาดไฟล์ 342.5 KB 24911
3.แบบประเมินผลการจัดสอบ Word Document ขนาดไฟล์ 95.5 KB 24911
2.แบบประเมิน การจัดทำแบบทดสอบ Word Document ขนาดไฟล์ 51 KB 24910
1.ใบนำส่งข้อสอบ Word Document ขนาดไฟล์ 211.5 KB 24915
3.แบบสำรวจเวลาเรียนรายวิชา Word Document ขนาดไฟล์ 247 KB 24912
2.แบบประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Word Document ขนาดไฟล์ 256.5 KB 24909
1.ใบนำส่ง ปพ.5 และแบบประเมิน Word Document ขนาดไฟล์ 270 KB 24913
ตรารางเรียน ตารางสอน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 345.52 KB 27504
ปพ.5 (ไฟล์อบรม รองสุทธินันท์) Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 114.41 KB 93652
แต่งตั้งคณะกรรมการคุมสอบวัดความรู้พื้นฐาน ม.1 , ม. 4 ปีการศึกษา 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 129.37 KB 93768
รายงานการดำเนินงานติดตามผลการศึกษาต่อของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.75 MB 93678
ทำเนียบรุ่นดอกจาน ช่อที่ 35 ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนโพนงามศึกษา 93669
เกณฑ์การแข่งขันกิจกรรม OPEN HOUSE 2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 223.57 KB 93914
หลักสูตรสถานศึกษา พ.ศ.2561 โรงเรียนโพนงามศึกษา (กลุ่มสาระฯ) 93707
งานวิจัยในชั้นเรียน 93669
ตัวอย่างงานวิจัยในชั้นเรียน 93684
แผนการสอนคณิตศาสตร์ 93692
หลักสูตรสถานศึกษา พ.ศ.2561 โรงเรียนโพนงามศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.66 MB 93681
เอกสารแนะนำประกอบการวางแผนและเขียนโครงงาน Word Document ขนาดไฟล์ 42.42 KB 93738
รายงานโครงการ Word Document ขนาดไฟล์ 27.85 KB 93760
ปพ.5 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 2/2560 ZIP Archive ขนาดไฟล์ 49.46 KB 93796
ปพ.5 รายวิชา 2/2560 ZIP Archive ขนาดไฟล์ 3.31 MB 93886
เอกสารทั่วไป
คู่มือปฏิบัติสำหรับสถานศึกษาในการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด 19 93649
เอกสารกลุ่มบริหารทั่วไป
เอกสารควบคุมภายในสถานศึกษา2562 RAR Archive ขนาดไฟล์ 590.63 KB 93677
เอกสารกลุ่มบริหารงบประมาณ
เอกสารล้างเงินยืมโครงการ Word Document ขนาดไฟล์ 110.5 KB 93760
เอกสารการวางแผนและเขียนโครงงาน Word Document ขนาดไฟล์ 42.44 KB 93740
เอกสารการวางแผนและเขียนโครงงาน Word Document ขนาดไฟล์ 41.57 KB 93724
ตารางยุทธศาสตร์ Word Document ขนาดไฟล์ 44.12 KB 93733
การจัดทำโครงการ RAR Archive ขนาดไฟล์ 682.07 KB 93782
แผน โครงการ 2561 ZIP Archive ขนาดไฟล์ 826.96 KB 93802
เอกสารกลุ่มบริหาร(อำนวยการ)
P.G.S.Model (เรียบเรียง 6 มี.ค.63) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.45 MB 93851
เอกสารกลุ่มบริหารงานบุคคล
แบบฟอร์มใบลา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 106.2 KB 27504
SAR Word Document ขนาดไฟล์ 247.95 KB 93744
ประเมินครู 2560 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 173.84 KB 93737
เอกสารกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
การแต่งกายนักเรียน โรงเรียนโพนงามศึกษา ปีการศึกษา 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 820.52 KB 93647
เอกสารห้องเรียนสีขาว(ฉบับปรับปรุง13มีนาคม2563) 93692
SDQ ม.6 RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.84 MB 93744
SDQ ม.5 RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.84 MB 93733
SDQ ม.4 RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.77 MB 93735
SDQ ม.3 RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.84 MB 93737
SDQ ม.2 RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.3 MB 93731
SDQ ม.1 RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.76 MB 93787
SDQ RAR Archive ขนาดไฟล์ 467.44 KB 93754
ภาตผนวก ห้องเรียนสีขาว 1_2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.34 MB 94736
เอกสารห้องเรียนสีขาว 1_2560 ZIP Archive ขนาดไฟล์ 292.43 KB 94007
เอกสารงานเศรษฐกิจพอเพียง
คู่มือประจำฐานการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาฯ Word Document ขนาดไฟล์ 2.29 MB 11
คู่มือประจำฐานการเรียนรู้กบ Word Document ขนาดไฟล์ 738.75 KB 7
แผนการจัดการเรียนรู้ 3.3 สังคมศึกษาฯ ป 4 Word Document ขนาดไฟล์ 50.21 KB 4
แผนการจัดการเรียนรู้ 3.3 ม 1 สังคมศึกษา Word Document ขนาดไฟล์ 4.03 MB 12
แผนการจัดการเรียนรู้ 3.3 ม 1 ไทย Word Document ขนาดไฟล์ 162.29 KB 14
08แผนดนตรีศึกษา ม3 - เวอร์ชัน-3.3 เรียบร้อยพร้อ Word Document ขนาดไฟล์ 99.66 KB 4
07แผนสุขศึกษา ม 2 - เวอร์ชัน-3.3เรียบร้อยพร้อมพ Word Document ขนาดไฟล์ 69.94 KB 5
02แผนวิทยาศาสตร์อาหารกับสุขภาพ ม 2-เวอร์ชัน-3 Word Document ขนาดไฟล์ 3.01 MB 7
02แผนวิทยาศาสตร์ระบบนิเวศ ม 3-เวอร์ชัน-3.3 เรีย Word Document ขนาดไฟล์ 107.63 KB 8
02แผนวิทยาศาสตร์ ม 1-เวอร์ชัน-3.3 เรียบร้อยพร้อ Word Document ขนาดไฟล์ 124.39 KB 13
01แผนคณิตศาสต์ ม 1 -เวอร์ชัน-3.3 เรียบร้อยพร้อม Word Document ขนาดไฟล์ 790.96 KB 7