ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
เอกสารกลุ่มบริหารวิชาการ
ปพ.5 ม.6 เทอม2-64 RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.65 MB 18
ปพ.5 ม.5 เทอม2-64 RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.66 MB 20
ปพ.5 ม.4 เทอม2-64 RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.66 MB 25
ปพ.5 ม.3 เทอม2-64 RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.07 MB 22
ปพ.5 ม.2 เทอม2-64 RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.07 MB 20
ปพ.5 ม.1 เทอม2-64 RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.07 MB 28
คำสั่งมอบหมายการสอนภาคเรียนที่2/2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 681.78 KB 5
คำสั่งสอบปลายภาค1/64 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 235.72 KB 2244
คำสั่งนิเทศการสอนออนไลน์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 254.51 KB 29608
คำสั่งสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 163.7 KB 38051
ตารางสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 38045
แบบส่งรายงานสำรวจเวลาเรียนออนไลน์ Word Document ขนาดไฟล์ 48.04 KB 39719
ปพ.5 ปี64 ม.6 RAR Archive ขนาดไฟล์ 199.04 KB 39732
ปพ.5 ปี64 ม.5 RAR Archive ขนาดไฟล์ 203.96 KB 39736
ปพ.5 ปี64 ม.4 RAR Archive ขนาดไฟล์ 208.92 KB 39733
ปพ.5 ปี64 ม.3 RAR Archive ขนาดไฟล์ 249.67 KB 39737
ปพ.5 ปี64 ม.2 RAR Archive ขนาดไฟล์ 253.11 KB 39730
ปพ.5 ปี64 ม.1 RAR Archive ขนาดไฟล์ 259.28 KB 39752
3.ใบนำส่งแผนการสอนและแบบประเมิน Word Document ขนาดไฟล์ 240 KB 48419
2.ใบนำส่งกำหนดการสอนและแบบประเมิน Word Document ขนาดไฟล์ 235 KB 48088
1.กำหนดการส่ง กำหนดการสอนและแผนการสอน Word Document ขนาดไฟล์ 350.5 KB 48715
5.แบบสรุปผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน-รายวิชา Word Document ขนาดไฟล์ 203.5 KB 48126
4.สรุปผลการประเมินการจัดสอบ Word Document ขนาดไฟล์ 342.5 KB 48356
3.แบบประเมินผลการจัดสอบ Word Document ขนาดไฟล์ 95.5 KB 48151
2.แบบประเมิน การจัดทำแบบทดสอบ Word Document ขนาดไฟล์ 51 KB 48439
1.ใบนำส่งข้อสอบ Word Document ขนาดไฟล์ 211.5 KB 48461
3.แบบสำรวจเวลาเรียนรายวิชา Word Document ขนาดไฟล์ 247 KB 48233
2.แบบประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Word Document ขนาดไฟล์ 256.5 KB 48074
1.ใบนำส่ง ปพ.5 และแบบประเมิน Word Document ขนาดไฟล์ 270 KB 48492
ตรารางเรียน ตารางสอน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 345.52 KB 48312
ปพ.5 (ไฟล์อบรม รองสุทธินันท์) Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 114.41 KB 48129
แต่งตั้งคณะกรรมการคุมสอบวัดความรู้พื้นฐาน ม.1 , ม. 4 ปีการศึกษา 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 129.37 KB 48283
รายงานการดำเนินงานติดตามผลการศึกษาต่อของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.75 MB 48679
ทำเนียบรุ่นดอกจาน ช่อที่ 35 ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนโพนงามศึกษา 48084
เกณฑ์การแข่งขันกิจกรรม OPEN HOUSE 2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 223.57 KB 48296
หลักสูตรสถานศึกษา พ.ศ.2561 โรงเรียนโพนงามศึกษา (กลุ่มสาระฯ) 48143
งานวิจัยในชั้นเรียน 48506
ตัวอย่างงานวิจัยในชั้นเรียน 48116
แผนการสอนคณิตศาสตร์ 48130
หลักสูตรสถานศึกษา พ.ศ.2561 โรงเรียนโพนงามศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.66 MB 48462
เอกสารแนะนำประกอบการวางแผนและเขียนโครงงาน Word Document ขนาดไฟล์ 42.42 KB 48409
รายงานโครงการ Word Document ขนาดไฟล์ 27.85 KB 48365
ปพ.5 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 2/2560 ZIP Archive ขนาดไฟล์ 49.46 KB 48107
ปพ.5 รายวิชา 2/2560 ZIP Archive ขนาดไฟล์ 3.31 MB 48311
เอกสารทั่วไป
คู่มือปฏิบัติสำหรับสถานศึกษาในการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด 19 48416
เอกสารกลุ่มบริหารทั่วไป
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการอบรมต้นกล้าดอกจานขานข่าว Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 141.26 KB 0
คำสังปี2563 47375
1/2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 471.09 KB 48447
เอกสารควบคุมภายในสถานศึกษา2562 RAR Archive ขนาดไฟล์ 590.63 KB 48094
เอกสารกลุ่มบริหารงบประมาณ
เอกสารล้างเงินยืมโครงการ Word Document ขนาดไฟล์ 110.5 KB 48116
เอกสารการวางแผนและเขียนโครงงาน Word Document ขนาดไฟล์ 42.44 KB 48135
เอกสารการวางแผนและเขียนโครงงาน Word Document ขนาดไฟล์ 41.57 KB 48449
ตารางยุทธศาสตร์ Word Document ขนาดไฟล์ 44.12 KB 48413
การจัดทำโครงการ RAR Archive ขนาดไฟล์ 682.07 KB 48357
แผน โครงการ 2561 ZIP Archive ขนาดไฟล์ 826.96 KB 48240
เอกสารกลุ่มบริหาร(อำนวยการ)
P.G.S.Model (เรียบเรียง 6 มี.ค.63) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.45 MB 48409
เอกสารกลุ่มบริหารงานบุคคล
แบบฟอร์มใบลา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 106.2 KB 48333
SAR Word Document ขนาดไฟล์ 247.95 KB 48290
ประเมินครู 2560 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 173.84 KB 48416
เอกสารกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
การแต่งกายนักเรียน โรงเรียนโพนงามศึกษา ปีการศึกษา 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 820.52 KB 48238
เอกสารห้องเรียนสีขาว(ฉบับปรับปรุง13มีนาคม2563) 48405
SDQ ม.6 RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.84 MB 48092
SDQ ม.5 RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.84 MB 48304
SDQ ม.4 RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.77 MB 48269
SDQ ม.3 RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.84 MB 48372
SDQ ม.2 RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.3 MB 48498
SDQ ม.1 RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.76 MB 48158
SDQ RAR Archive ขนาดไฟล์ 467.44 KB 48223
ภาตผนวก ห้องเรียนสีขาว 1_2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.34 MB 48325
เอกสารห้องเรียนสีขาว 1_2560 ZIP Archive ขนาดไฟล์ 292.43 KB 48129
เอกสารงานเศรษฐกิจพอเพียง
ประกาศกระทรวง ศธ. เรื่องศูนย์การเรียนรู้ฯ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.79 MB 11797
คู่มือประจำฐานการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาฯ Word Document ขนาดไฟล์ 2.29 MB 48460
คู่มือประจำฐานการเรียนรู้กบ Word Document ขนาดไฟล์ 738.75 KB 48768
แผนการจัดการเรียนรู้ 3.3 สังคมศึกษาฯ ป 4 Word Document ขนาดไฟล์ 50.21 KB 48534
แผนการจัดการเรียนรู้ 3.3 ม 1 สังคมศึกษา Word Document ขนาดไฟล์ 4.03 MB 49689
แผนการจัดการเรียนรู้ 3.3 ม 1 ไทย Word Document ขนาดไฟล์ 162.29 KB 49543
08แผนดนตรีศึกษา ม3 - เวอร์ชัน-3.3 เรียบร้อยพร้อ Word Document ขนาดไฟล์ 99.66 KB 48109
07แผนสุขศึกษา ม 2 - เวอร์ชัน-3.3เรียบร้อยพร้อมพ Word Document ขนาดไฟล์ 69.94 KB 49305
02แผนวิทยาศาสตร์อาหารกับสุขภาพ ม 2-เวอร์ชัน-3 Word Document ขนาดไฟล์ 3.01 MB 48445
02แผนวิทยาศาสตร์ระบบนิเวศ ม 3-เวอร์ชัน-3.3 เรีย Word Document ขนาดไฟล์ 107.63 KB 48632
02แผนวิทยาศาสตร์ ม 1-เวอร์ชัน-3.3 เรียบร้อยพร้อ Word Document ขนาดไฟล์ 124.39 KB 49489
01แผนคณิตศาสต์ ม 1 -เวอร์ชัน-3.3 เรียบร้อยพร้อม Word Document ขนาดไฟล์ 790.96 KB 49817
อื่นๆ
คำสั่งแต่งตั้งเวรยามรักษาการณ์ประจำสถานที่ราชการ ประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ.2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 181.34 KB 38044
คำสั่งโรงเรียน 1/2564 แก้ไข Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 884.89 KB 38052
คำสั่งโรงเรียน 1/2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 885 KB 44080