ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข้อมูลบุคลากร
ข้อมูลบุคลากรโรงเรียนโพนงามศึกษา
ข้อมูลบุคลากรโรงเรียนโพนงามศึกษา
ปีการศึกษา  2560

 
ตำแหน่ง ชาย หญิง รวม
ผู้อำนวยการ  1   -   1
รองผู้อำนวยการ -   1   1
ครู อันดับ คศ.3 14 12   26
ครู อันดับ คศ.2 4   2   6
ครู อันดับ คศ.1 2   9   11
ครูผู้ช่วย 2   2   4
พนักงานราชการ 2   1   3
ครูอัตราจ้าง -   1   1
เจ้าหน้าที่ 1   -   1
วิทยากรพิเศษ 1   2   3
ลูกจ้างประจำ 1   -   1
ลูกจ้างชั่วคราว 4   2   6
รวม 32 32   64