ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มบริหารงบประมาณ
โครงสร้างการบริหารงาน กลุ่มบริหารงานงบประมาณ
หมายเหตุ   อ้างถึง  คำสั่งโรงเรียนโพนงามศึกษา ที่ 110/2562  ลงวันที่ 13 พฤษภาคม 2562
                   และเพิ่มเติมข้อมูลจากบุคลากรที่ย้าย บรรจุ เข้าใหม่