ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลนักเรียนโรงเรียนโพนงามศึกษา
จำแนกตามระดับชั้นเรียนและเพศ  ปีการศึกษา  2560

 
ระดับชั้น จำนวนห้อง ชาย หญิง รวม
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 5 96 99 195
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 5      83      72 155
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 5 78 86 164
รวม ม.ต้น 15 257 257 514
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 4 71 87 158
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 4 64 62 126
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 3 31 59 90
รวม ม.ปลาย 11 166 208 374
รวมทั้งหมด 26 423 457 888