ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
พันธกิจ / เป้าประสงค์
พันธกิจ

1. ส่งเสริมการเรียนรู้สู่ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์

2. พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้บรรลุตามเป้าหมายหลักสูตร

3. สนับสนุนการจัดการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม

4. ส่งเสริมการการใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้

5. ส่งเสริมให้บุคลากรดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

6. ส่งเสริมการบริหารและการจัดการแบบมีส่วนร่วม

เป้าประสงค์

1. ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา  มีคุณธรรม จริยธรรม ดำรงชีวิตในสังคมได้
      อย่างมีความสุข

2. สถานศึกษาสามารถใช้เทคโนโลยีในการบริหารและจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

3. บุคลากรมีส่วนร่วมในการบริหารและจัดการศึกษาโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

กลยุทธ์

1.ส่งเสริมและสนับสนุนบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถในการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน

2. ส่งเสริมให้บุคลากรมีขวัญและกำลังใจในการทำงาน สามารถพัฒนาตนเข้าสู่มาตรฐานวิชาชีพครู

3. พัฒนาระบบบริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน(PBB)

4. สนับสนุนการจัดหางบประมาณและระดมทรัพยากรจากแหล่งต่างๆพัฒนาแหล่งเรียนรู้และเทคโนโลยีให้เพียงพอ

5. ปรับปรุงระบบการเรียนการสอนและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ให้สามารถใช้ประโยชน์ได้เต็มที่

6.ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนที่เน้นนักเรียนเป็นสำคัญ โดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นและแหล่งเรียนรู้ในชุมชนอย่างหลากหลายให้สนองความต้องการของท้องถิ่น

7. ส่งเสริมระบบการบริหารภายในให้เกิดประโยชน์กับผู้เรียนสูงสุด

8. ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างโรงเรียนกับชุมชนในการจัดกิจกรรม เพื่อพัฒนาการศึกษาให้นักเรียนมีความรู้สู่คุณธรรม ดำรงชีวิตอยู่ในสังได้อย่างมีความสุข

9.ส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนมีกิจกรรมหารายได้ระหว่างเรียน ได้รับการดูแลช่วยเหลือในด้านต่างๆอย่างเหมาะสม

10. ส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนสามารถใช้เทคโนโลยีทั้งในและนอกโรงเรียนอย่างเป็นระบบ


นโยบาย

1. ส่งเสริม พัฒนา ให้ชุมชนตระหนักถึงคุณค่าของการศึกษาอย่างต่อเนื่อง

2. ส่งเสริม สนับสนุนการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตลอดจน
    การอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตและภูมิปัญญาท้องถิ่น

3. ส่งเสริมและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

4. ส่งเสริมและสนับสนุนพัฒนาการศึกษา แนะแนว และแหล่งความรู้เพื่อประกอบอาชีพใน
    อนาคต

5. สนับสนุนและส่งเสริมให้โรงเรียนเป็นลานกีฬาสร้างภูมิคุ้มกันภัยยาเสพติดและโรคเอดส์

6. ส่งเสริม พัฒนาระบอบประชาธิปไตย อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ค่านิยม ภูมิปัญญาท้องถิ่น
    และการใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้อง

7. ส่งเสริม สนับสนุนแหล่งเรียนรู้่ด้านวิชาการ การบริหารและสร้างความสัมพันธ์อันดีระ-
    หว่า่งโรงเรียนกับท้องถิ่น

8. สนันสนุนและส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรในสถานศึกษา ได้รับการอบรม ศึกษาดูงาน
    นิเทศ เป็นครูแม่แบบ

9. พัฒนา ส่งเสริม สนันสนุน การจัดบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน

10. พัฒนาการบริหารและการจัดการ ตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้มีการปรับปรุงสภาพบริเวณโรงเรียนทั้งภายในและภายนอกห้องเรียนให้มีความ
     สวยงาม ร่มรื่น และน่าเรียน

2. เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพ บรรลุตามนโยบายของสำนัก
    งานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

3. เพื่อกระตุ้นให้นักเรียนมีความกระตือรือร้นในการเรียนการสอนและนำความรู้ไปใช้ในชีวิต
    ประจำวัน
4. เพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์ไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของชนบท รวมทั้งอนุรักษ์
    ศิลปวัตถุในท้องถิ่น

5. เพื่อให้นักเรีัยนและเยาวชนได้มีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรงสมบูรณ์ ตลอดจนได้ร่วมทำ
    กิจกรรมต่างๆ

6. เพื่อให้นักเรียนจบการศึกษาในระดับประถมศึกษาเข้าศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลายมากขึ้น

7. เพื่อให้มีความสามัคคี และพึ่งพาอาศัยกันและกันได้ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน

8. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้โรงเรียนกับชุมชนได้ร่วมทำกิจกรรมต่างๆ

9. เพื่อนำทรัพยากรท้องถิ่นมาพัฒนาโรงเรียน

10. เพื่อพัฒนาบุคลากรในฝ่ายต่างๆ ให้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ