ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์
วิสัยทัศน์

       โรงเรียนโพนงามศึกษา    เป็นสถานศึกษาที่จัดการเรียนรู้ให้มีคุณภาพตาม
    มาตรฐานการศึกษา  ก้าวทันเทคโนโลยี  ส่งเสริมวิถีความพอเพียง

ปรัชญา
ปรัชญา    เกษตรดี  กีฬาเด่น  เคร่งจรรยา  วิชาชาญ
อัตลักษณ์ของโรงเรียน
อัตลักษณ์ของโรงเรียน   กิจกรรมดี  มีคุณธรรม น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง
เอกลักษณ์ของโรงเรียน
เอกลักษณ์ของโรงเรียน   นาฏศิลป์ดี  ดนตรีเด่น


คลิกเพื่อชมวีดีโอการแสดงของวงดนตรีลูกทุ่งขวัญข้าวโรงเรียนโพนงามศึกษา
การประกวดวงดนตรีเยาวชนยามาฮ่าลูกทุ่งคอนเทสต์ครั้งที่ 9 จ.ขอนแก่น
http://youtu.be/utYjjyBZCPY 

การประกวดวงดนตรีลูกทุ่งงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 61 จ.มหาสารคาม
http://youtu.be/Nk9gCi26ay4