ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
สัญลักษณ์โรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน

 รัศมี             แทน    ความเจริญรุ่งเรืองของนักเรียน ครู อาจารย์

ฉัตร 3  ชั้น    แทน   สถาบัน ชาติ ศาสนา  พระมหากษัตริย์

เสมา             แทน    กรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 

คติพจน์โรงเรียน

คติพจน์โรงเรียน       อัตตา หเว ชิตัง เสยโย : ชนะตนนั่นแหละดีอักษรย่อโรงเรียน
อักษรย่อโรงเรียน      ไทย :  พ.ง.ศ.       อังกฤษ  : P.G.S.


สีประจำโรงเรียน

สีประจำโรงเรียน       สีแสด - สีเขียว

                                   สีแสด   หมายถึง สีประจำวันพฤหัสบดีเป็นวันที่ตั้งโรงเรียน

                            สีเขียว  หมายถึง ความอุดมสมบูรณ์ด้วยพืชพันธ์ธัญญาหารของ
                                                  ตำบลโพนงาม
                                               

ดอกไม้ประจำโรงเรียน
ดอกไม้ประจำโรงเรียน      ดอกจาน หรือ ดอกทองกวาว
แผนผังโรงเรียน