ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน

          โรงเรียนโพนงามศึกษาเป็นโรงเรียนของรัฐบาลประเภทสหศึกษา  สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตั้งอยู่บ้านเลขที่ 50 หมู่ที่8  บ้านชุมชนพัฒนา  ตำบลโพนงาม  อำเภออากาศอำนวย   จังหวัดสกลนคร มีเนื้อที่  42  ไร่  150  ตารางวา  โดยเป็นที่ดินสาธารณะประโยชน์ของชาวบ้านโพนงาม  จำนวน  24  ไร่  70  ตารางวา  และเป็นที่ดินของ  นายสวรรค์  อุตรี  บริจาคอีกจำนวน  7 ไร่ 2 งาน  80 ตารางวา

         ทิศเหนือ               ติดถนนสาธารณะ ร.พ.ช. ข้าวแป้ง-ปากยาม ยาว 330 เมตร

        ทิศใต้                    ติดที่ดินของ นายมี  ไชยภูมิ ยาว 235 เมตร และจดที่ดินของ
                                       นายสวรรค์  อุตรี ยาว 103 เมตร

        ทิศตะวันออก       ติดป่าช้าสาธารณะประโยชน์ ยาว 192 เมตร

        ทิศตะวันตก         ติดถนนสาธารณะประโยชน์ ยาว 192 เมตร

         ในปี  พ.ศ.  2519  นายสมศรี  ช่วยรักษา  เป็นประธานสภาตำบลโพนงาม  ได้เริ่มดำเนินการเรื่องขออนุญาตจัดตั้งโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาขึ้น  แต่การดำเนินเรื่องต้องหยุดชะงักไประยะหนึ่ง  จนกระทั่งถึงปี  พ.ศ.  2522  จึงได้เสนอเรื่องใหม่อีกครั้งโดยผ่านเรื่องไปตามลำดับขั้นตอน  และสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสกลนคร  ได้ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี  ทางสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  (กรมสามัญศึกษาเดิม)  จึงได้พิจารณาอนุมัติให้จัดตั้งโรงเรียนเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 17 มกราคม พ.ศ.  2523  ชื่อว่า  โรงเรียนโพนงามศึกษา”  ใช้อักษรย่อว่า  พ.ง.ศ. โรงเรียนได้เลือกสีประจำโรงเรียนเป็น  แสด-เขียว”  โดยสีแสด  เป็นสีประจำวันพฤหัสบดี  และสีเขียว หมายถึงความอุดมสมบูรณ์ด้วยพืชพันธ์ธัญญาหารของพื้นที่เขตตำบลโพนงาม ในระยะแรกมี  นายสุนันท์  พงษ์สิทธิศักดิ์  ศึกษาธิการอำเภออากาศอำนวย รักษาการในตำแหน่งครูใหญ่
     ต่อในวันที่  13  พฤษภาคม  พ.ศ.  2523  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กรมสามัญเดิม)  ได้แต่งตั้งให้  นายอำนวย  สิงห์คาม   ตำแหน่ง อาจารย์ 1 ระดับ 3  โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา  มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่เป็นคนแรก

     วันที่  
18  พฤษภาคม  ..  2523  ผู้ปกครองและคณะครูอาจารย์ได้ร่วมกันทำบุญเปิดป้ายโรงเรียนและเปิดทำการเรียนการสอนในวันอังคารที่  20  พฤษภาคม  ..  2523

***************************