ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข้อมูลอาคารสถานที่
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคาร 1
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2525
งบประมาณ : 2,000,000 บาท
ไฟล์ดาวน์โหลด : -
ข้อมูลเพิ่มเติม :

 อาคารสถานที่

ที่

รายการ / แบบ

ปีที่สร้าง

งบประมาณ

หมายเหตุ

1

อาคารเรียนแบบ ค 108

2525

2,000,000

งปม.2525

2

อาคารเรียนแบบ CS 213 A

2530

2,511,700

มพช.2/4

3

อาคารเรียนแบบ 108 /30

2534

3,070,000

งปม.2534

4

อาคารเรียนกึ่งถาวร

2546

1,078,000

งปม.2546

5

อาคารเรียนแบบ 216ล ปรับปรุง 46

2550

14,773,000

งปม.2550-2551

6

อาคารโรงฝึกงาน Gen I Gen II

2530

1,261,200

มพช.2/4

7

อาคารโรงฝึกงาน Gen A

2530

1,261,000

มพช.2/4

8

บ้านพักครูแบบ 202

2523

170,000

งปม.2523

9

บ้านพักครูแบบ 202

2524

191,000

งปม.2524

10

บ้านพักครูแบบ 202

2525

208,000

งปม.2525

11

บ้านพักครูแบบ 202

2526

218,000

งปม.2526

12

บ้านพักครูแบบมาตรฐาน 204/2527

2528

209,000

งปม.2528

13

บ้านพักครูแบบมาตรฐาน 206/30

2535

435,402

งปม.2535

14

บ้านพักนักการภารโรง

2525

71,000

งปม.2525

15

บ้านพักนักการภารโรง

2526

120,000