ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข้อมูลอาคารสถานที่
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารโรงฝึกงาน
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2530
งบประมาณ : 1,261,000
ไฟล์ดาวน์โหลด : -
ข้อมูลเพิ่มเติม :
แบบ
อาคารโรงฝึกงาน 
Gen A
ปีที่สร้าง
2530
งบประมาณ
1,261,000

หมายเหตุ
มพช
.2/4