ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข้อมูลอาคารสถานที่
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคาร 5
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2550
งบประมาณ : 14,773,000
ไฟล์ดาวน์โหลด : -
ข้อมูลเพิ่มเติม :

แบบ
อาคารเรียนแบบ 216ล ปรับปรุง 46
ปีที่สร้าง
2550
งบประมาณ
14,773,000

หมายเหตุ
งปม.2550-2551