ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข้อมูลอาคารสถานที่
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคาร 4
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2546
งบประมาณ : 1,078,000
ไฟล์ดาวน์โหลด : -
ข้อมูลเพิ่มเติม :

แบบ
อาคารเรียนกึ่งถาวร

 
ปีที่สร้าง
2546
งบประมาณ
1,078,000
หมายเหตุ
งปม
.2546