ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข้อมูลอาคารสถานที่
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคาร 3
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2534
งบประมาณ : 3,070,000
ไฟล์ดาวน์โหลด : -
ข้อมูลเพิ่มเติม :

แบบ
อาคารเรียนแบบ 
108 ล/30
 
ปีที่สร้าง
2534
งบประมาณ
3,070,000
หมายเหตุ
งปม
.2534