ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข้อมูลอาคารสถานที่
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคาร 2
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2530
งบประมาณ : 2,511,700
ไฟล์ดาวน์โหลด : -
ข้อมูลเพิ่มเติม :
แบบ
อาคารเรียนแบบ 
CS 213 A
ปีที่สร้าง
2530
งบประมาณ
2,511,700

หมายเหตุ
มพช
.2/4